«کنست» قانون منع پخش اذان در قدس را به صورت مقدماتی تصویب کرد