فضای زیبای امروز در صحن حسینیه امام خمینی(ره)/ ببینید