عکس / آخرین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۸ در حسینیه امام خمینی