تخلیه یک بیمارستان در جهرم / سیل راه اصلی ورود به جهرم را بست