انتقال همه بیماران بیمارستان جهرم به دلیل وقوع سیل