1300 واحد مسکونی در سیل جهرم تخریب شدند/ انتظار 5 روزه 5 روستای محاصره شده درسیل برای رسیدن مواد غذایی از طریق بالگرد