مسیر ارتباطی ۲۰ روستا در جهرم قطع شده است/ پنج روستای جهرم تخلیه شده است