فرماندار جهرم شکستن سد خاکی محمدآباد را تایید کرد / هشدار به تخلیه خانه های 5 منطقه در مسیر سد