تخلیه کامل ۵ روستای جهرم/ ۲۰ روستا در محاصره آب/ بیش از ۱۰۰۰ خانه خراب شد