فوری/ سد محمد اباد جهرم شکست/لوله اصلي انتقال آب به اين شهر آسيب ديده/ آب بخشي از شهرستان قطع شد