توضیح مقام های محلی در باره ماجرای بسته شدن محور شیراز-جهرم