اتحادیه عرب قانون منع پخش اذان از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد