تا پایان سال در مدارس تهران چقدر شیر توزیع خواهد شد؟