علوی: هوشمندی روحانی با روی کار آمدن ترامپ بیش از گذشته مشخص شده است