نامه سامی یوسف به ترامپ/ با انتخابات آمریکا دیدیم بی‌تفاوتی تبعات ویرانگری دارد