دمکرات ها رای گیری سه عضو کابینه ترامپ را به تاخیر انداختند