نظر سنایی درباره روی کار آمدن ترامپ و تاثیرات آن بر روابط ایران و روسیه