دو نامزد دیگر کابینه ترامپ از کمیته های سنا رای اعتماد گرفتند