رویترز:با آمدن ترامپ ناامنی اقتصادی در آمریکا بالا گرفت