تداوم روند کاهشی ارزش سهام ژاپن با روی کار آمدن ترامپ