نگرانی ۹۶ درصد نخبگان آلمانی از عواقب روی کار آمدن ترامپ