کمیته سنا نامزدی «جیمز ماتیس» برای ریاست پنتاگون را تأیید کرد