تحلیل سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از شلیک ضدهوایی روز گذشته در تهران