آمریکا هرگونه آگاهی واشنگتن از حمله تروریستی استانبول را تکذیب کرد