استخدام کارمند فروش مجرب با روابط عمومی بالا – شهرکرج