ازدحام مردم در خیابان ولیعصر بخاطر دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی