استخدام تعدادی کارمند فروش با روابط عمومی بالا – شهرکرج