استخدام تعدادی فروشنده ماهر جهت کار در پرده فروشی-مشهد