استخدام منشی مسلط به اینترنت، تایپ و تکثیر در مشهد