استخدام منشی با روابط عمومی بالا جهت فروشگاه – اصفهان