استخدام تعدادی فروشنده جهت کار در فروشگاه در همدان