این زن که از بنیانگذاران کشتی کج هست، به کابینه ترامپ پیوست ! + عکس