استخدام جهت کادر بازرگانی خارجی در شرکت فاتح صنعت کیمیا در شیراز