نقش موسیقایی رادمنش در دوران ترور/ سامی یوسف ثمره یک پدر خوب است