استخدام تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی بالا در بیرجند