استخدام تعدادی فروشنده و کارگر ساده جهت کار در قنادی