یکی دیگر از حامیان منافقین به کابینه ترامپ می‌پیوندد