کابینه ترامپ به افرادی نیاز دارد که واقعا به روابط آمریکا-روسیه اعتقاد داشته باشند