ابراز نگرانی رئیس جمهور آلمان درباره روی کار آمدن ترامپ