مجلس نرحیم حاج شیخ عباس پورمحمدی عصر فردا برگزار می شود