دنیا دیگر با ساز آمریکا نمی رقصد/ لغو برجام توهین به جامعه بین المللی است