اولین مجری زن محجبه تلویزیون کانادا با این حجاب حاضر شد | عکس