بازیکنان استقلال شرایط بدنی مطلوبی دارند/ این برد متعلق به خانواده پورحیدری است