گزینه ترامپ برای ریاست پنتاگون: امیدوارم که ترامپ برجام را از بین ببرد