ادامه پاکیزه سازی شهرهای کربلا و نجف به صورت مستمر