کابینه اسرائیل قانون منع پخش اذان از مساجد قدس را تصویب کرد