علت ترس اپل و آمازون از روی کار آمدن ترامپ مشخص شد