سناتور حامی تحریم‌های ایران، گزینه احتمالی ترامپ برای ریاست پنتاگون