تسلیت شورای سیاستگذاری و راهبری سینماهای کودک و نوجوان و بنیاد سینمایى فارابى برای درگذشت سیده توران میرهادی