شهر خبر

ششمین روز از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها از دریچه لنز عکاسان